Nhà Mái Đỏ I Tạp chí Kiến Trúc và Đời Sống

Nhà mái đỏ trên trang bìa Tạp chí Kiến Trúc và Đời Sống số 163 xuất bản 12/2019

https://ashui.com/mag/publications/tap-chi-kien-truc-va-doi-song/15812-tap-chi-kien-truc-va-doi-song-163-12-2019.html

Kiến trúc và Đời sống 1 Kiến trúc và Đời sống 2 Kiến trúc và Đời sống 3