THE RED ROOF
THE RED ROOF
THE RED ROOF
THE RED ROOF
THE RED ROOF
THE RED ROOF
THE RED ROOF
THE RED ROOF
THE RED ROOF
THE RED ROOF
THE RED ROOF
THE RED ROOF
THE RED ROOF
THE RED ROOF
THE RED ROOF
THE RED ROOF
THE RED ROOF
THE RED ROOF

THE RED ROOF

NHÀ MÁI ĐỎ  I  TAA design

Địa điểm: Quảng Ngãi, Việt Nam

Diện tích đất: 80 m2

Đơn vị thiết kế: TAA Design

Kiến trúc sư: Nguyễn Văn Thiên, Nguyễn Hữu Hậu

Hình chụp: TAA Design

Đơn vị xây dựng: nhân công địa phương

Năm hoàn thành: 2019